Algemene voorwaarden CruiseClub

Algemene voorwaarden CruiseClub

Algemene voorwaarden CruiseClub Nederland BV

 

De navolgende algemene voorwaarden en bepalingen van Cruiseclub zijn door Cruiseclub zelf vastgesteld en geven mede voor zover van toepassing die van de ANVR weer. De voorwaarden en bepalingen van de ANVR zijn op te vragen bij Cruiseclub of via www.anvr.travel

 

Artikel 1. Begrippen 

 

1.1 De overeenkomst of de opdracht behelst de overeenkomst tussen de reiziger en Cruiseclub, waarbij CruiseClub zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen. 

1.2 Cruiseclub is diegene die in de uitoefening van de door haar gedreven onderneming informatie verstrekt en adviezen geeft op het gebied van cruises, zulks in de ruimste zin van het woord, alsmede op dat gebied overeenkomsten sluit en/of bemiddelt bij de totstandkoming daarvan tussen de Reiziger en derden (dienstverleners). 

1.3 Reiziger: de natuurlijke persoon ten behoeve van wie voormelde overeenkomst(en) met of door bemiddeling van Cruiseclub wordt (worden) aangegaan. 

1.4 Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin van het woord, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. 

 

Artikel 2: Algemene bepalingen 

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cruiseclub uitgebrachte offertes en door haar afgesloten overeenkomsten, tenzij deze geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen Cruiseclub en haar reiziger. 

2.2 De toepasselijkheid van eventueel door de Reiziger gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.3 Indien het verzorgen van vervoer deel uitmaakt van de overeenkomst zijn tevens de door de desbetreffende dienstverlener (vervoerder) gehanteerde voorwaarden, c.q. ter zake geldende internationale verdragen van toepassing. Het voormelde geldt eveneens als het verschaffen van accommodatie of andere dienstverlening van de overeenkomst deel uitmaakt. Cruiseclub is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en (mede) namens de Reiziger een eventuele aansprakelijkheidsbeperking of “uitsluiting zijdens die Dienstverlener (vervoerder, accommodatieverschaffer, etc.) te aanvaarden. Het voormelde geldt eveneens voor wat betreft een eventuele aansprakelijkheidsbeperking of “uitsluiting zijdens onder meer reisleiders en/of andere derden van wier diensten Cruiseclub bij uitvoering van de opdracht gebruik maakt. 

2.4 Het vervoer van de Reizigers en bagage gedurende de reis vindt te allen tijde plaats volgens de bepalingen en voorwaarden zoals vermeld op het vervoerbiljet, afgegeven door de eigenaars van het schip of de luchtvaartmaatschappij. Deze voorwaarden (in de Engelse of Duitse taal) worden u op verzoek toegestuurd. Met de acceptatie van de boekingsbevestiging/ factuur verklaart de reizigerpassagier(s) akkoord te zijn met de algemene bepalingen en voorwaarden van de desbetreffende rederij, luchtvaartmaatschappij en Cruiseclub. 

2.5 Kennelijke fouten en vergissingen in onze publicaties binden ons niet. 

2.6 Waar, in onze publicaties een reisduur in dagen is vermeld, gelden de dag van vertrek en de dag van aankomst, ongeacht het uur van vertrek/ aankomst, als de hele dag. 

2.7 Met betrekking tot de reizen waarvoor uitsluitend verblijf is geboekt, geldt buiten Nederland, als de dag van vertrek de dag voorafgaande een die van het eerste geboekte verblijf. 

2.8 Waar, in deze voorwaarden sprake is van bedragen is de omzetbelasting, voor zover verschuldigd, daar in begrepen. 

 

Artikel 3: Offertes/ totstandkoming van overeenkomst 

 

3.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Cruiseclub. 

3.2 Een telefonische reservering zal worden beschouwd als een definitieve reservering, ook als er nog geen aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend is. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen door alle door hem of haar aangemelde deelnemers. 

3.3 De opdrachtgever dient meerderjarig te zijn. 

3.4 Mocht een boeking om welke reden dan ook niet ingeboekt kunnen worden, heeft Cruiseclub te allen tijden het recht deze als niet geboekt te beschouwen. 

3.5 De reiziger verstrekt Cruiseclub voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoering van de overeenkomst. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste namen (conform paspoort), adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van de mobiele telefoon en e-mailadres. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Cruiseclub. Zo worden vrouwen die langer dan 23 weken zwanger zijn niet als passagier geaccepteerd. Indien de reiziger in zijn informatievoorziening tekort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de hoofddeelnemer/reiziger. 

3.6 Elk aanbod is vrijblijvend en kan door ons worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 kantooruren (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. 16 kantooruren (overige bestemmingen) na de aanvaarding daarvan te geschieden onder opgaaf van redenen. 

3.7 Afwijkingen van of toevoegingen aan door ons aangeboden reizen gelden slechts als overeengekomen, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. 

3.8 Wij hebben het recht de aan deze afwijkingen / toevoegingen verbonden kosten aan de reiziger in rekening te brengen. De administratiekosten van een afwijking/ toevoeging bedragen per reiziger minimaal a 45 p.p. (cruises) en a 23 p.p. (hotels en vluchten) vermeerderd met de ter zake door ons gemaakte communicatiekosten. Indien de kosten van de desbetreffende rederij afwijken van de hierboven genoemde kosten gelden de bepalingen van de rederij. Bij wijzigingen binnen 11 weken worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden. 

3.9 Bij boeking wordt per factuur een bedrag van a 25 euro voor reserveringskosten in rekening gebracht. 

3.10 Alle offertes en aanbiedingen van Cruiseclub zijn vrijblijvend. Cruiseclub draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders,websites en andere informatiedragers dat door derden is uitgegeven. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden ons niet. 

3.11 Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van de vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Alleen deze tijden zijn definitief. 

3.12 Alle mededelingen van Cruiseclub of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever. 

 

Artikel 4: De verplichtingen van partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst 

 

4.1 In de door ons gepubliceerde reissommen is geen reis- en bagageverzekering en/of annuleringsverzekering inbegrepen. Het afsluiten van een reis- en bagageverzekering is echter verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden. Deze kan bij boeking bij Cruiseclub worden afgesloten. 

4.2 Wij zullen er voor zorg dragen dat door of namens ons zo goed en volledig mogelijk algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op het gebied van gezondheidsvoorschriften en deviezen aan de reiziger met de Nederlandse nationaliteit wordt verstrekt. 

4.3 Wij kunnen niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de onder punt 4.2 genoemde informatie en de reiziger is er zelf verantwoordelijk voor dat hij de nodige aanvullende informatie inwint en tijdig voor vertrek nagaat of verkregen informatie niet is gewijzigd. 

4.4 In geval van een reisovereenkomst die betrekking heeft op meerdere personen kunnen wij volstaan met het verstrekken van bedoelde informatie aan die reiziger(s) die bij het afsluiten daarvan als onze wederpartij optreedt / optreden. 

4.5 Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Cruiseclub anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofddeelnemer/aanmelder. De hoofddeelnemer/aanmelder is ook verantwoordelijk voor de andere deelnemers. 

 

Artikel 5: Prijzen/ betaling 

 

5.1 Cruiseclub is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan de Reiziger in rekening te brengen in aanvulling op de in het opdrachtformulier vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van het opdrachtformulier niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd mochten zijn. 

5.2 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient ieder aangemelde passagier per omgaande bij boeking doch uiterlijk binnen 1 week na boeking het aanbetalingbedrag te voldoen gelijk aan 30% van de voor hem geldende reissom. In de meeste gevallen dienen de vluchten en of hotelovernachtingen volledig aanbetaald te worden. 

5.3 Het restant van de reissom dient uiterlijk zeven weken voor de aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, te zijn voldaan op onze bankrekening. Indien de restantbetaling meer dan zeven weken voor aanvang van uw reis noodzakelijk is, wordt dit bij boeking doorgegeven. 

5.4 Bij boeking binnen zeven weken voor aanvang van uw reis dient de gehele reissom direct bij boeking te worden voldaan. Indien de restantbetaling meer dan zeven weken voor aanvang van uw reis noodzakelijk is, wordt dit bij boeking doorgegeven. 

5.5 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de reiziger zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is de wettelijke (handels)rente over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, alsmede is Cruiseclub gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen, vermeld in artikel 8 van deze voorwaarden, zijn dan onverminderd van toepassing. 

5.6 In geval Cruiseclub haar vordering op de Reiziger uit hoofde van de opdracht of voortvloeiend uit de ontbinding (of vernietiging) daarvan ter incasso uit handen geeft is de Reiziger tevens gehouden om aan Cruiseclub de door haar te maken kosten van rechtsbijstand te vergoeden met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

 

6.1 Cruiseclub zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen. 

6.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Cruiseclub geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. 

6.3 Voor zover Cruiseclub zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Cruiseclub beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. 

6.4 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. 

6.5 Cruiseclub is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. 

6.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Cruiseclub en/of de door deze ingeschakelde derde. 

 

Artikel 7: Zorgplicht 

 

7.1 Cruiseclub zal bij uitvoering van de opdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Dit geldt eveneens voor wat betreft de selectie van onder meer reisleiders en/of andere derden van wier diensten Cruiseclub bij uitvoering van de opdracht gebruik maakt. 

7.2 Cruiseclub is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de betreffende derden, maar zal al hetgeen doen, dan wel de Reiziger alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen. 

 

Artikel 8: Luchtvaartmaatschappijen 

 

8.1 Dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De juiste vertrektijden staan vermeld in het e-ticket afgegeven door de luchtvaartmaatschappij. Reiziger gaat door middel van accepteren van deze algemene voorwaarden akkoord met de door Cruiseclub geaccepteerde algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen. Cruiseclub behoudt zich het recht voor om, wanneer dit noodzakelijk is, de passagiers te vervoeren met een andere luchtvaartmaatschappij dan vermeld. Indien wegens wijzigingen in het vluchtschema onverhoopt extra hotel overnachtingen noodzakelijk zijn, dan worden deze vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt en in rekening gebracht. Door bijvoorbeeld stakingen, weersomstandigheden, drukte in het luchtruim of op een luchthaven en door overmacht kunnen vertragingen ontstaan of aansluitende vluchten worden gemist. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt hierbij uitgesloten. 

 

Artikel 9: Reisdocumenten/ reisbescheiden 

 

9.1 Reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij en/of (andere)reizigers bij vertrek in bezit zijn van de benodigde (reis)documenten, waaronder mede begrepen een geldig paspoort (dat nog minstens zes maanden na terugkomst geldig is) en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/ vaccinaties. 

9.2 Cruiseclub zal op schriftelijk verzoek van de Reiziger algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied vestrekken. Cruiseclub verstrekt voormelde informatie evenwel geheel onverplicht (‘service’) en is niet aansprakelijk ingeval van eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid daarvan. 

9.3 De Reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde (aanvullende) informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder ingewonnen informatie en/of van Cruiseclub verkregen informatie (nog) correct is. 

9.4 Als Reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig document of onvoldoende middelen komt dat voor zijn rekening, even als alle gevolgen daarvan, behoudens in het geval dat wij hebben toegezegd voor het betreffende document te zullen verzorgen en het ontbreken daarvan aan ons kan worden toegerekend. 

9.5 Kinderen die met een ouder of met andere personen dan de gezaghebbende (bijvoorbeeld grootouders, familie, kennis of gescheiden ouders) naar het buitenland reizen, dienen een reisverklaring van de persoon te hebben welke het gezag uitoefent. In deze (Engelstalige) verklaring geeft de gezaguitoefenende toestemming aan het kind om in gezelschap van een ander naar het buitenland te reizen. Onder het buitenland vallen ook cruiseschepen. Een notaris of de afdeling burgerzaken van uw gemeente kan behulpzaam zijn door het legaliseren van de handtekeningen op een reisverklaring voor minderjarige. 

9.6 De door ons te verschaffen reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen niet haalbaar is. Dit laatste zal onder meer het geval zijn indien de volledige betaling van de reissom nog niet heeft plaatsgevonden, bij boeking binnen 3 weken voor vertrek of in het geval dat Cruiseclub de reisbescheiden van een in het buitenland gevestigde rederij dient te ontvangen. 

 

Artikel 10: Wijziging/ in-de-plaatsstelling door de Reiziger 

 

10.1 De Reiziger kan Cruiseclub verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Tenzij het een wijziging van relatief geringe betekenis betreft is Cruiseclub niet gehouden om daarin te bewilligen. 

10.2 Indien een of meer van de aangemelde reizigers verhinderd is / zijn om aan een reis deel te nemen, kan/ kunnen deze reiziger(s) desgewenst onder de hieronder genoemde voorwaarden worden vervangen door een ander persoon / andere personen, de andere persoon/personen voldoet/voldoen aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, de overdracht wordt schriftelijk en zo tijdig dat alle benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht, doch uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek, door de overdragende reiziger(s) aan ons medegedeeld, de voorwaarden van de bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden staan vervanging toe. De overdragende reiziger(s) en degene(n) aan wie de overdracht plaats vindt zijn jegens ons hoofdelijk aansprakelijk voor reissom, de eventuele kosten van de overdracht waaronder begrepen eventuele communicatiekosten, alsmede eventuele annuleringskosten. 

10.3 Cruiseclub is gerechtigd om in de onderdelen van de overeenkomst wijziging te brengen (met inbegrip van de uit een dergelijke wijziging voortvloeiende prijsaanpassing) wegens gewichtige, onverwijlde schriftelijk door haar aan de Reiziger meegedeelde omstandigheden, welke ten tijde van het opmaken van het opdrachtformulier niet voorzienbaar waren. Onder voormelde omstandigheden worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Cruiseclub en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Bijvoorbeeld in het belang van de veiligheid van passagiers en schip, kan de rederij besluiten af te wijken van het eerder gepubliceerde vaarschema. Reizigers worden hierover vooraf geinformeerd, indien mogelijk. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan Cruiseclub kan worden toegerekend, komt hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cruiseclub. 

 

Artikel 11: Annulering/ opschorting/ staking/ ontbinding 

 

11.1 Organisatoren van cruises, lijndiensten, rondreizen, avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen afwijken van het bepaalde in lid 1. 

 

De voorwaarden kunt u opvragen bij CruiseClub op het moment dat u een cruise reserveert. 

 

11.2 Eventuele vluchten en hotelovernachtingen staan los van bovenstaande percentages. Bij een annulering is de reiziger verplicht de vluchten en/of hotelovernachtingen volledig te vergoeden. 

11.3 Een annulering door de hoofddeelnemer wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Een annulering door de hoofddeelnemer kan alleen schriftelijk, per mail of per fax gedaan worden. 

11.4 Het annuleren van de reisovereenkomst door een of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt als een annulering van alle reisovereenkomsten en brengt mee dat alle reizigers naar redelijkheid en billijkheid de hierboven bedoelde bedragen verschuldigd zijn. Indien de overblijvende reizigers dat wensen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, blijvende reisovereenkomsten met hen in stand. Zij zullen dan de reissom moeten betalen, zoals die voor het overblijvende deel van de groep in de prijstabel staat vermeld. Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie aangaan, worden de voor hen ontvangen / verschuldigde annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissommen. 

 

Artikel 12: Wijziging en Annulering door Cruiseclub 

 

12.1 Cruiseclub mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisatie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan Cruiseclub kan worden toegerekend, komt hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cruiseclub. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 13. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Cruiseclub kan worden toegerekend dragen partijen ieder hun eigen schade. 

12.2 Cruiseclub moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. 

12.3 Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven. 

12.4 Wij mogen de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Een dergelijke wijziging kan de reiziger slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. 

12.5 De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om wijziging of alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft Cruiseclub het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Zij moet van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dit geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken. 

12.6 De rederij behoudt zich het recht voor om het hutnummer te wijzigen binnen dezelfde of hogere categorie, zonder u hiervan tevoren over in te lichten. 

12.7 De rederij behoudt zich het recht voor om een vaarschema te wijzigen wegens onvoorziene- of weersomstandigheden. 

12.8 De rederijen behouden zich nadrukkelijk het recht voor, de diverse vaarprogramma’s met andere schepen uit te voeren. Deze schepen zijn altijd minstens gelijkwaardig aan het oorspronkelijk gepubliceerde schip, hoewel de indeling van de schepen wat betreft hutten e.d. meestal afwijkend is. 

12.9 Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute, indien hiervoor naar ons oordeel gegronde redenen bestaan. Zoals politieke situaties in de te bezoeken landen, weersomstandigheden en onvoorziene technische omstandigheden van het cruiseschip. 

12.10 Wij kunnen de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, onverwijld aan de reiziger meegedeelde redenen. Als gewichtige reden worden aangemerkt omstandigheden van dien aard dat in redelijkheid en naar billijkheid niet van ons kan gevergd dat wij (verder) aan de reisovereenkomst gebonden zijn. De opzegging geschiedt schriftelijk. 

12.11 Indien wij opzeggen wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, dienen wij de reiziger een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan te bieden. 

12.12 Of een vervangende reis van gelijkwaardige of betere kwaliteit is, dient te worden beoordeeld naar objectieve maatstaven. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met hetgeen ons bij het aangaan van de reisovereenkomst uitdrukkelijk omtrent zijn persoon, het gezelschap waarvan hij deel uitmaakt en als van wezenlijk belang voor hem door de reiziger is medegedeeld en door ons als zodanig schriftelijk is bevestigd. Bij het doen van ons vervangend aanbod dienen wij de omstandigheden aan de reiziger kenbaar te maken waaruit de gelijkwaardigheid of betere kwaliteit blijkt. 

 

Artikel 13: Overmacht 

 

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt verstaan: natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, oorlogssituaties, oorlogsdreiging, grote schade en / of motorschade aan het desbetreffende schip alsmede staking(en) van scheepspersoneel en staking (en) van personeel van luchtvaartmaatschappijen e.d. 

 

Artikel 14: Klachten/Geschillen 

 

14.1 Op alle geschillen tussen Cruiseclub en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. 

14.2 Klachten over reservering Klachten over een door Cruiseclub gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk een maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Cruiseclub worden ingediend. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, of als ter zake geen genoegdoening wordt verschaft, kan de reiziger tot uiterlijk drie maanden na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, drie maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum) de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. 

14.3 Klachten over door Cruiseclub verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen een maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen 6 weken na advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Cruiseclub worden ingediend. 

14.4 Cruiseclub is er van overtuigd dat zij met haar reizen een uitstekende prijs/kwaliteit biedt. Hoewel wij continu toezien op het handhaven van het hoge kwaliteitsniveau, kan er iets misgaan. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen voor zover mogelijk op de plaats, waar de reden tot de klacht ontstaat, schriftelijk te worden ingediend bij dienstverlener c.q de bevoegde van de rederij, hotel of vervoersmaatschappij. INDIEN DE KLACHT TER PLAATSE NIET TOT TEVREDENHEID WORDT OPGELOST, DIENT U ONVERWIJLD KONTAKT OP TE NEMEN MET CRUISECLUB, OM ONS IN DE GELEGENHEID TE STELLEN HET PROBLEEM OP TE (LATEN) LOSSEN. 

14.5 Indien de klacht dan nog niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Indien Cruiseclub niet in de gelegenheid is gesteld de klachten tijdens uw reis op te lossen, behoudt Cruiseclub zich het recht voor de behandeling van de klachten achteraf te weigeren. 

14.6 Heeft de reis geen doorgang gevonden en de reiziger wenst zich hierover te beklagen, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum, c.q. de boekingsdatum. 

14.7 Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger binnen drie maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen EEn jaar na het gegeven advies of verstrekte informatie de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

14.8 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden vastgesteld in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van geschillen is een vergoeding verschuldigd. 

14.9 De vergoeding die voor de behandeling van het geschil door de reiziger is verschuldigd, komt voor diens rekening. 

14.10 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindende adviesprocedure heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter. 

 

Artikel 15: Bevoegde rechter 

 

15.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de uit hoofde van de aard van het geschil bevoegde rechter te Rotterdam. 

 

Artikel 16: Laagste-prijs-garantie 

 

16.1 CruiseClub doet haar uiterste best om een zo scherp mogelijk aanbod te doen. Het kan zijn dat een concurrent zelf hutten heeft ingekocht of op exclusieve basis een actieperiode heeft lopen met een leverancier. Voor de door concurrentie ingekochte hutten of exclusieve afspraken, tussen concurrentie met leveranciers, geldt de laagste-prijs-garantie niet. 

 

Artikel 17: Conversie 

 

17.1 Indien een (of meer) bepaling(en) van deze voorwaarden en/of overeenkomst met de Reiziger onverbindend zal (zullen) zijn, of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving aanpassing behoeft (behoeven), zullen deze voorwaarden en de overeenkomst overigens tussen partijen van kracht blijven en verbinden partijen zich jegens elkander tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de daarmee beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal eerst tussen partijen van kracht zijn, indien deze schriftelijk zal zijn vastgelegd. 

 

 

Rotterdam, december 2017